Standardy bezpieczeństwa: certyfikacja Chmury Krajowej

Certyfikacja Chmury Krajowej gwarantuje zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo informacji klientów korzystających z usług Chmury Krajowej jest dla nas priorytetem. Dlatego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania. Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów poddajemy regularnym audytom wewnętrznym, a także audytom zewnętrznym wykonywanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Bezpieczeństwo - Certyfikaty

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Systemy zarządzania ciągłością działania
ISO 27017:2015

ISO 27017:2015

Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze
ISO 27018:2019

ISO 27018:2019

Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe
CSA STAR

CSA STAR

Poświadczenie bezpieczeństwa danych w chmurze obliczeniowej w ramach dostosowania normy ISO/IEC 27001 do specyfiki cloud computing

Certyfikaty ISO oraz CSA STAR są potwierdzeniem, że:

Chmura Krajowa jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem, któremu można bezpiecznie powierzyć dane organizacji.

Chmura Krajowa zarządza informacjami o firmie i klientach w sposób dojrzały, bezpieczny, oparty na okresowych ocenach ryzyka.

Chmura Krajowa skutecznie wdrożyła najlepsze międzynarodowe praktyki bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Chmura Krajowa w powyższym zakresie, spełnia wymagania dostawcy usług chmurowych wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Chmura Krajowa jest gwarantem minimalizacji ryzyk biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.