Standardy bezpieczeństwa: certyfikacja OChK

Certyfikacja OChK gwarantuje zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo informacji klientów korzystających z usług OChK jest dla nas priorytetem. Dlatego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania. Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów poddajemy regularnym audytom wewnętrznym, a także audytom zewnętrznym wykonywanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Bezpieczeństwo - Certyfikaty

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Systemy zarządzania ciągłością działania
ISO 27017:2015

ISO 27017:2015

Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze
ISO 27018:2019

ISO 27018:2019

Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe

Certyfikaty ISO są potwierdzeniem, że:

OChK jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem, któremu można bezpiecznie powierzyć dane organizacji.

OChK zarządza informacjami o firmie i klientach w sposób dojrzały, bezpieczny, oparty na okresowych ocenach ryzyka.

OChK skutecznie wdrożyła najlepsze międzynarodowe praktyki bezpieczeństwa i ciągłości działania.

OChK w powyższym zakresie, spełnia wymagania dostawcy usług chmurowych wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

OChK jest gwarantem minimalizacji ryzyk biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.